quinta-feira, fevereiro 23, 2006

Mouse Painting # 5

Seis figuras tristes